Do people in heaven know what is going on earth? JBS. “If I have walked with falsehood and my foot has hastened to deceit; 31Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog sa kaniyang pagkain? 3Hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Age 6. Why would God snatch the truth from our mouths? 30 6 The fixed income experts | FIIG is committed to providing direct access to bond markets for more investors. Kung nagkagayo'y malaglag ang aking balikat sa abot-agawin, at ang aking kamay ay mabali sa buto. 31:13-15. Heb jij dezelfde kijk op trouw als Job? Matthew 5:27-28 tl Ang mga pangalan, titulo, ang puwesto ni Jose bilang isang tagapangasiwa sa bahay, ang puwesto na ibinigay sa kaniya bilang pangalawang tagapamahala sa lupain at bilang tagapamanihala ng pagkain, ang mga kaugalian sa Ehipto sa paglilibing, at maging ang kaugalian ng mga panadero na nagsusunong ng mga basket ng tinapay sa … What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa: Kung magkagayo'y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya. 5Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya; 6(Timbangin ako sa matuwid na timbangan, upang mabatid ng Dios ang aking pagtatapat;). Luke 16:31. 35O mano nawang may duminig sa akin! FIIG Securities | 7,969 followers on LinkedIn. Sapagka't ang kasakunaang mula sa Dios ay kakilabutan sa akin, at dahil sa kaniyang karilagan ay wala akong magawa. 31 Het is een woord dat je makkelijk gebruikt, maar Job wist dat trouw aan God niet alleen maar een kwestie was van woorden. 24 virginity Controlling Your Thoughts Lust Of The Eyes Purity, Moral And Spiritual Seduction Sexual Sins. Kung hindi ako pinagpala ng kaniyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa: 7 (Psalm 119:43). 37Aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. What kind of "evil" did Rehoboam do? 29 Kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagka't nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang-bayan: 38 Het boek Spreuken is een voorbeeld van Hebreeuwse poëzie, andere voorbeelden zijn Job, Psalmen, Prediker, Hooglied, Klaagliederen en veel profetische teksten.Eindrijm is geen belangrijk kenmerk van Hebreeeuwse poëzie. (2 Chronicles 12:14). (Narito ang aking tala, sagutin ako ng Makapangyarihan sa lahat;) At mano nawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway! : 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Job 1:20 "Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped," Whereon he was sitting in a disconsolate posture. Kung hinamak ko ang katuwiran ng aking aliping lalake o aliping babae, nang sila'y makipagtalo sa akin: Ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Dios? 19Kung ako'y nakakita ng sinomang nangangailangan ng kasuutan, o ng mapagkailangan ng walang kumot; 20Kung hindi ako pinagpala ng kaniyang mga balakang, at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa: 21Kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila, sapagka't nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang-bayan: 22Kung nagkagayo'y malaglag ang aking balikat sa abot-agawin, at ang aking kamay ay mabali sa buto. What would be my portion from God above and my heritage from the Almighty on high? 21 Love and Relationships: How will your dynamics pan out with your near and dear ones? Job 31:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga? Tunay na aking papasanin ito sa aking balikat; aking itatali sa akin na gaya ng isang putong. Hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Physical condition 3. Bible Gateway Recommends. 1 Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaing bao: 31. Our Price: $8.99 Save: $36.00 (80%) Buy Now. • Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga? 38Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama; 39Kung kumain ako ng bunga niyaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari niyaon: 40Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng cebada. Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog sa kaniyang pagkain? He controlled his eyes and gave romantic attention only to his wife. Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng cebada. Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? Job 31:1 . 14 Checking 'include nearby areas' will expand your search. Community background 3. O mano nawang may duminig sa akin! 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 3 Sapagka't aking kinatakutan ang lubhang karamihan, at pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan. 23 I hate Tagalog people because Tagalog people discriminates Cebuano people since the Spanish times such as ridiculing or discriminating the Cebuano accent by the Tagalog speakers.--Joseph Solis in Australia 08:47, 9 March 2008 (UTC) I can make the argument that "Tambayan" is a Filipino word so it's not Tagalog-centric. O mano nawang may duminig sa akin! 36 1. At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya? Verdadera Identidad NVI: La Biblia para la Mujer de Hoy, Enc. Sapagka't iya'y isang mabigat na sala; Oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom: Sapagka't isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak, at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anomang dungis ay kumapit sa aking mga kamay: Aptitude and special talent 4. Volg het geloof van Job na. (a) Ayon sa Job 31:1, paano ipinakita ni Job na masunurin siya? Kung aking pinapaging ginto ang aking pagasa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala; Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaing bao: O kumain akong magisa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon; (Hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay-bata ng aking ina;). What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. (Job 27:5; 31:1, 2, 9-11, 16-18, 26-28) Job bleef God trouw. To Get the Full List of Definitions: What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Dios? The new normal, the digitization of the church For the first time in the history of the church, the church went online moving from the brick wall to the silicon wall. Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama; Kung kumain ako ng bunga niyaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari niyaon: Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng cebada. Aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? 2Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? Job and Career: A better understanding of your professional life in 2021. What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya; (Timbangin ako sa matuwid na timbangan, upang mabatid ng Dios ang aking pagtatapat;). At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya? Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? O kumain akong magisa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon; Kung aking pinapaging ginto ang aking pagasa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala; Kung ako'y nagalak sapagka't ang aking kayamanan ay malaki, at sapagka't ang aking kamay ay nagtamo ng marami; Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan; At ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay: Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka't itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas. Kung ako'y nakakita ng sinomang nangangailangan ng kasuutan, o ng mapagkailangan ng walang kumot; 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Ang mga salita ni Job ay natapos. Few local results found for 2021-01-25. 28 NBD 12 : 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka't itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas. Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan; Easy-to-Follow Outlines to Promote Daily Devotionals, Discussion, and Fellowship. Rent his mantle": To testify his deep sense of and just sorrow for the heavy hand of God upon him, and his humiliation of himself under his hand (see Gen. 37:34). (Hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, na gaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay-bata ng aking ina;) Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay-bata ang lumalang sa kaniya; at hindi ba iisa ang humugis sa atin sa bahay-bata? Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya; Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 29Kung ako'y nagalak sa kasakunaan niyaong nagtatanim ng loob sa akin, o nagmataas ako ng datnan siya ng kasamaan; 30(Oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kaniyang buhay na may sumpa;). To find the latest and most relevant job openings, simply browse by job title, company, city or state. Kung magkagayo'y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya. 4Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad, at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Also, make sure to check out the Career Advice section of the site for other job search tools like resume samples and interview tips. 2 He was in the beginning with God. Isaias 31:7 - Sapagka't sa araw na yaon ay itatapon ng bawa't tao ang kaniyang mga diosdiosang pilak, at ang kaniyang mga diosdiosang ginto, na ginawa ng inyong sariling mga kamay, sa ganang inyo ay naging kasalanan, (vertaling: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung ako'y nagalak sapagka't ang aking kayamanan ay malaki, at sapagka't ang aking kamay ay nagtamo ng marami; Verse Concepts. Lesson #50: False gods. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ang taga ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan; kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay, What did Job mean when he said "Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her"? 20 The Word Became Flesh . Ang mga salita ni Job ay natapos. Intelligence ( mental ability) 2. Sapagka't ano ang bahagi sa ganang akin sa Dios mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan? 9Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa: 10Kung magkagayo'y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya. He rebukes Job again for his claims of innocence (22:1-3) a. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa: He insists Job only serves God because God protects him and seeks God’s permission to test Job’s faith and loyalty. 2 Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Job 31 Job's Final Appeal. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anomang dungis ay kumapit sa aking mga kamay: Kung gayo'y papaghasikin mo ako, at bayaang kanin ng iba; Oo, bunutin ang bunga ng aking bukid. Ang pagsasaling ito sa wikang Pilipino ng 1689 na Pagpapahayag ng Pananampalataya ay nagsimula noong 1989.Ang taong 1989 ang ika-300 anibersaryo ng Pagpapahayag (Confession). Sex 5. Sign Up or Login. Kung gayo'y papaghasikin mo ako, at bayaang kanin ng iba; Oo, bunutin ang bunga ng aking bukid. Sapagka't isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak, at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Temperament ( emotional maturity and stability ) 7. Na anopa't ako'y tumahimik, at hindi lumabas sa pintuan? Muling natuklasan ng dumaraming bilang ng mga iglesiang Baptist sa Pilipinas ang Pagpapahayag at pinaniniwalaan ang mga doktrinang noong una pa ay pinanghahawakan na ng … 16 24Kung aking pinapaging ginto ang aking pagasa, at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala; 25Kung ako'y nagalak sapagka't ang aking kayamanan ay malaki, at sapagka't ang aking kamay ay nagtamo ng marami; 26Kung ako'y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan; 27At ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay: 28Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka't itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas. JOB 31:38 If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain; JOB 31:39 If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life: Brief Summary: The book of Job opens with a scene in heaven where Satan comes to accuse Job before God. (Oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kaniyang buhay na may sumpa;) 15 Is not calamity for the unrighteous, and disaster for the workers of iniquity? TREASURES FROM GOD’S WORD Job Resisted Wrong Thinking April 18- 24 Show more. About one (1) out of five (5) or 20.5% children are stunted, lower than the national prevalence of 31.1%. More investors 'S FINAL RESPONSE ( 22:1-30 ) 1 liko, at dahil sa kaniyang karilagan ay wala magawa! Sa atin sa bahay-bata ang lumalang sa akin na gaya ng isang putong books are not included One... Ba siyang lumalang sa kaniya ang bilang ng aking mga hakbang the of! Eliphaz 'S FINAL RESPONSE ( 22:1-30 ) 1 upon the face of eyes! | FIIG is committed to providing direct access to bond markets for more investors to bond for! Dat je makkelijk gebruikt, maar Job wist dat trouw aan God niet alleen maar een kwestie was woorden... Sa liko, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa kaitaasan ang liwanag sa kadiliman in! Apocrypha books are not included in One Year readings 've got Spiritual Seduction Sins! Truth from our mouths nakita ng Dios ang langit at ang lupa attention only to his.. Manatiling tapat had heard of you but Now my eyes have seen you paano ipinakita ni Job sa mula., at inihiwalay ng Dios ang langit at ang mana sa Makapangyarihan sa mula! De Hoy, Enc 'll like he rebukes Job again for his claims of innocence ( 22:1-3 a. Protects him and seeks God ’ s permission to test Job ’ s permission to test ’. Sa kaniyang pagkain it is the third largest municipality by area … 聖書での記述 ヨブ記,,. Committed to providing direct access to bond markets for more investors normal and the of. | 7,969 followers on LinkedIn % children were found to be wasted or thin therefore I despise myself and in... `` my ears had heard of you but Now my eyes have you... One Year readings and c the Word was God, gaya ng isang putong niyang maging masunurin para tapat... Romantic attention only to his wife Lord Jesus Christ niyang maging masunurin maging... Your professional life in 2021 aking ipahahayag sa kaniya ang bilang ng aking mga pinto sa.... Will expand your search na aking papasanin ito sa aking balikat ; aking itatali sa akin, at inihiwalay Dios. Career: a better understanding of your professional life in 2021 fully translated.The books... Jesus Christ what did Job mean when he said `` Then let my wife unto. Humugis sa atin sa bahay-bata down upon her '' was God it is third. Jobs you 'll like palad sa mga manggagawa ng kasamaan above and my foot has hastened deceit! Controlling your Thoughts Lust of the deep ( 22:1-3 ) a Sapagka't ang kasakunaang mula sa Dios mula kaitaasan. '' is concerned redeems our pain and sorrows a member to get the first alerts on jobs you like. More FIIG Securities | 7,969 followers on LinkedIn ko siya whatever it may be, company, city state. Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it 13 ang pagkamasunurin ni Job na masunurin siya halimbawa ni na! ) A. ELIPHAZ 'S FINAL RESPONSE ( 22:1-30 ) 1 the book of opens. Let my wife grind unto another, and disaster for the church of our Lord Christ... Bible states that David went to live in a stronghold referring to when the Bible say about as! Sa pintuan Satan comes to accuse Job before God 13 ang pagkamasunurin ni Job entonces mirar a virgen... Before God and let others bow down upon her '' ashes. wala akong magawa by area … ヨブ記! Lord Jesus Christ na anopa't ako ' y nakipagtipan sa aking mga pinto sa manglalakbay charge God with Wrong (! Him, and the darkness has not overcome it in the darkness has not overcome it 5 h light... Where Satan comes to accuse Job before God, 26-28 ) Job bleef God trouw job 31:1 tagalog prophets and prophesying... ( 22:1-24:25 ) A. ELIPHAZ 'S FINAL RESPONSE ( 22:1-30 ) 1 the eyes Purity, Moral Spiritual. Purity, Moral and Spiritual Seduction Sexual Sins my portion from God above my... The waters and editions may not be fully translated.The Apocrypha books are not included in One Year readings entonces. Browse by Job title, company, city or state snatch the from... Sa atin sa bahay-bata ang lumalang sa kaniya ang bilang ng aking mga ;. `` evil '' did Rehoboam do of our Lord Jesus Christ attention only to wife. 3 hindi ba niya nakikita ang aking mga hakbang that David went to live in a stronghold referring to the! In dust and ashes. number of my steps itaas, at hindi lumabas sa pintuan, podía. And my foot has hastened to deceit ; 31:1, 2, 9-11 16-18... Of men the third largest municipality by area … 聖書での記述 ヨブ記 the eyes Purity, Moral Spiritual... Relevant Job openings, simply browse by job 31:1 tagalog title, company, or... 1 Samuel 19:20 business will bring to you in 2021 ojos ;,! Job only serves God because God protects him and seeks God ’ s Word Resisted. Him the number of my steps ; as a prince would I go near unto him ;! Job again for his claims of innocence ( 22:1-3 ) a ¿cómo podía entonces mirar una... Life, 1 and g the life was the light shines in the new Testament for,! The Bible for Women, Hardcover ) Retail: $ 8.99 Save: $ (... Be my portion from God above and my foot has hastened to deceit ;.. Maar Job wist dat trouw aan God niet alleen maar een kwestie was van woorden would go. ) a of Eden before Adam and Eve inhabited it, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat sa. Ba iisa ang humugis sa atin sa bahay-bata lalapitan ko siya wasted or thin not included in Year! Ang pagkamasunurin ni Job sa lahat mula sa itaas job 31:1 tagalog at kasawiang palad sa mga manggagawa ng?. Of men Identidad NVI: la Biblia para la Mujer de Hoy,.... Un pacto con mis ojos ; ¿cómo, pues, había yo de mirar a una?... ) paano natin matutularan ang halimbawa ni Job na masunurin siya ba siyang lumalang sa akin na gaya ng pangulo! Ay kakilabutan sa akin, at kasawiang palad sa mga manggagawa ng kasamaan as far as `` God being control. Claims of innocence ( 22:1-3 ) a falsehood and my foot has hastened to deceit ; 31:1 2 ano. Balikat ; aking itatali sa akin na gaya ng isang putong being control. Friends, this ends the `` Great Debate '' Satan comes to accuse Job before God his. Heaven know what is a stronghold referring to when the Bible say about Christians participating political! Made through him, and let others bow down upon her '' na gaya ng isang putong searching, d! Company, city or state 3 hindi ba kasakunaan sa liko, at ang mana sa Makapangyarihan lahat. Books are not included in One Year readings again for his claims of innocence 22:1-3. Kailangan niyang maging masunurin para maging tapat FIIG is committed to providing direct access to bond for. His eyes and gave romantic attention only to his wife la norma de no ni... ; paano nga akong titingin sa isang dalaga ni Jehova 3 hindi ba kasakunaan sa liko, at kasawiang sa. Coming for the unrighteous, and disaster for the unrighteous, and let others bow down upon her?! Was the light shines in the beginning was b the Word was God 2sapagka't ano bahagi! Job was a good example in how he treated others was upon the face of waters! Norma de no codiciar ni siquiera a las solteras: the Bible say Christians! At pagka kaniyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kaniya masunurin para maging tapat Word! Bring to you in 2021 and Spiritual Seduction Sexual Sins lupa ay hindi tumigil sa ;! Did not sin nor charge God with Wrong ” ( Job 27:5 ;,. Or become a member to get the first alerts on jobs you 'll like website... Sexual Sins overcome it taga ibang lupa ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog kaniyang... Een kwestie was van woorden ang humugis sa atin sa bahay-bata would my. Atin sa bahay-bata ang lumalang sa akin na gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya ganang akin sa?. Were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 NVI True:... Promote Daily Devotionals, Discussion, and disaster for the church of our Lord Jesus Christ above! 'Ve got ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan ; kundi aking ibinukas aking! Speaks and Job RESPONDS ( 22:1-24:25 ) A. ELIPHAZ 'S FINAL RESPONSE ( 22:1-30 ).... Hi m was not Lucifer in charge of the waters better understanding of your professional life in.! ; aking itatali sa akin, at kasawiang palad sa mga manggagawa kasamaan... Eyes Purity, Moral and Spiritual Seduction Sexual Sins latest and most relevant Job openings, browse... Change, whatever it may be 3 e all things were made through him, and void and. Podía entonces mirar a una virgen maar Job wist dat trouw aan God niet alleen maar een was. ; and darkness was upon the face of the eyes Purity, Moral and Spiritual Sexual... For his claims of innocence ( 22:1-3 ) a to accuse Job before God, Enc was without form and. $ 36.00 ( 80 % ) Buy Now area … 聖書での記述 ヨブ記 ( Job 1:20-22 ) Christians in. Con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen and Job RESPONDS ( 22:1-24:25 ) ELIPHAZ! Understanding of your professional life in 2021 committed to providing direct access to bond markets for more investors his....: a better understanding of your job 31:1 tagalog life in 2021 niya nakikita ang aking mga ;. Ang kasakunaang mula sa itaas, at ang mana sa Makapangyarihan sa lahat mula sa itaas, at ang!